W przygotowaniu
W druku:

Tom II/2014 (X)
Rodzina w polityce państwa. Instytucjonalne wsparcie i dyskusja na łamach czasopism

W opracowaniu redakcyjnym:

Tom I/2015 (XI)
Trajektorie więzi rodziny współczesnej

W przygotowaniu:

Tom II/2015 (XII)
Wychowanie w rodzinie w kontekstach historycznych Tom I/2016 (XIII)
Rodzina i jej funkcja wychowawcza

Zaproszenie do składania artykułów
Tom II/2016 (XIV)
Rodzina w sytuacji konfliktów i zagrożeń
Na okładce wykorzystano reprodukcję obrazu Rodzina autorstwa Mary Cassatt
Projekt okładki: Stanisław Gola

Tom VI (2/2012)

Odmienne sytuacje i nowe zadania

ISSN 2082-9019
e-ISSN 2300-5866

Redakcja
Krystyna Ferenz, Ewa Kowalska

Wersją pierwotną jest wersja drukowana

Pobierz tom

 
Rozdział 1, Istota rodziny. Stałość i zmienność elementów w strukturze
Rodzina w świadomości społecznej. Co (kto) tak naprawdę stanowi rodzinę? Społeczne (re)konstruowanie definicji rodziny
Rodzina – jej wartość i znaczenie z perspektywy życia Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców
Wychowanie szczęśliwego człowieka podstawowym celem rodziców
Rozdział 2, Trudy i radości codziennego życia rodziny
Cechy charakteru czy kompetencje i umiejętności – dylematy rodzica XXI wieku
Bariery komunikacyjne w rodzinie
Relacyjny wymiar wychowania w perspektywie związku między jakością relacji małżeńskiej a spostrzeganiem rzeczywistości wychowania w rodzinie
Rola rodziny a podejmowanie aktywności ruchowej przez studentów
Rodzina w procesie konstruowania obrazu osób niepełnosprawnych. Rola płci w niepełnosprawności
Rozdział 3, Formy pomocy rodzinie. Przykłady dobrych praktyk
Rodzina zagrożona wykluczeniem społecznym – przykłady dobrych praktyk w zakresie systemowych form pomocy
Wychowanie w rodzinie i dla rodziny osób dorosłych w świetle instytucji oświatowych
Działania organizacji pozarządowych na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze środowiska wiejskiego
Rola ośrodków wsparcia dziennego we wspomaganiu funkcjonowania rodziny z dorosłym dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i/lub psychiczną
„Niełatwo być rodzicem” – prezentacja głównych założeń programu skierowanego do rodziców korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
Rola asystenta rodziny w świetle Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kolejna forma pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi